Opdateret 2015-02-16

English

Hjemmeside

Subjects:

Softwaretest

Menneskers samspil
  Team Building
  Typiske profiler i teams
  Personlig indflydelse
  Seminarer / Præsentationer
  Rapporter / Indlæg

Kravspecifikationer

Konfigurationsstyring

Iterativ udvikling

Formelle modeller til   procesforbedring

Forandringsstrategier

Erfaringsbaseret   procesforbedring

Analyse af fejlrapporter

 
Kontaktdetaljer

mail@ottovinter.dk

CV

Publications

Rapporter og Indlæg:

1. Management Teams: Why they succeed or fail (1996), Belbin R.M. - Butterworth-Heinemann, Oxford, England, ISBN 0 7506 2676 3.

2. Increasing Your Influence in the Organisation (2000), Vinter O., B. Adsersen - Proceedings of the Eighths European International Conference on Software Testing Analysis and Review, EuroSTAR 2000, EuroSTAR Conferences, Galway, Ireland.

3. Working effectively with developers (1998), Marick B. - Proceedings of the International Conference on Software Testing Analysis and Review, STAR West.

Menneskers samspil


For at få software udviklingsprojekter gennemført med succes er der tre ligeværdige faktorer, som er kritiske. Disse udtrykkes ofte ved de tre P'er: Produktet, Processerne og Projektdeltagerne.

Enhver projektleder ved, at hvis kravene/behovene ikke er klart formuleret og forstået, vil der være stor risiko for at projektet fejler. De fleste projektledere er ligeledes klar over, at hvis de udviklingsprocesser, der anvendes til at frembringe produktet, ikke er optimale, vil der også være stor risiko for projektfiasko. Men det er de færreste som aktivt gør noget for at sikre, at de mennesker, der deltager i produktudviklingsprocessen, besidder de rette kvalifikationer - og især: om de kan arbejde produktivt sammen for at skabe projektresultatet.

Jeg har både på Brüel & Kjær og i mine tidligere ansættelser været ansvarlig for et antal produktudviklingsprojekter, og jeg har arbejdet med projekter til forbedring af software udviklingsprocessen. I forbindelse med alle disse projekter har jeg haft rig lejlighed til at opleve, hvad der sker når samspillet blandt projektdeltagerne ikke fungerer. Jeg har derfor naturligt nok også været interesseret i at forbedre menneskers samspil i projekt teams. Resultaterne af dette vil blive omtalt i det følgende. Resultaterne af de øvrige procesforbedringsprojekter findes via hovedsiden.

Team Building

Som projektleder har man som regel ikke mulighed for selv at vælge, hvilke personer man kan få lov til at råde over til gennemførelsen af et projekt. Ofte vil det være et spørgsmål om hvem det er muligt at få frigivet fra andre opgaver. Det er yderst sjældent, at et team sammensættes udfra en bevidst holdning til, hvorvidt de deltagende personer kan arbejde produktivt sammen.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at man gør noget seriøst ved at få teamet til at kende hinandens samspilsmæssige styrker og svagheder ved at gennemføre en korrekt team building. Til dette formål har jeg fundet Belbin's team rolle koncept [1] som særdeles effektivt. Den hurtigste måde at få noget at vide om konceptet og de enkelte team roller på er via Belbin Associates hjemmeside.

Som en del af en projektopstart (samt hvis der sker væsentlige ændringer i bemandingen) anbefaler jeg, at hver projektdeltager får foretaget en vurdering af sin Belbin team rolle profil. Det kan ske på flere måder - en af dem er via Belbin Associates hjemmeside. Et emne under team buildingen består derefter i at tegne en profil for teamet som helhed ved kun at se på de to-tre mest foretrukne roller fra hver enkelt deltager. Herved får man et klart billede af teamets styrker og potentielle svagheder, samtidig med at man kan diskutere, hvad teamet vil gøre for at få samarbejdet til at fungere optimalt.

Det bedste resultat opnår man naturligvis, hvis stemningen i teamet er så åben, at den enkelte deltager er villig til at vise sine 2-3 mest foretrukne roller for de andre i teamet, så den enkeltes samarbejdsmæssige styrker og de potentielle konfliktmuligheder deltagerne imellem kan ses. Men jeg fraråder, at man kræver fuld åbenhed om alle detaljer i de enkeltes profiler. Det er ikke nødvendigt for at få tegnet et tilstrækkeligt billede af teamets profil, og det vil være at overtræde den enkeltes privatsfære.

En måde at vise teamets (og den enkeltes) profil på kan være følgende:

Bemærk at ME-rollen normalt afbildes uden for diagrammet, da den ikke har nogen umiddelbar "modpart", men jeg foretrækker at tegne den som en cirkel i diagrammet, så man kan sammenligne styrken med de øvrige roller.

Jeg assisterer gerne som facilitator ved team building aktiviteter, hvor teamets samspil afdækkes gennem brug af Belbin's team roller. Det bør i den forbindelse måske nævnes, at jeg er Belbin Team Role akkrediteret.

Retur til toppen af siden.

Typiske profiler i teams

Gennem årene har jeg haft lejlighed til at opsamle team profiler fra en lang række team building aktiviteter i forskellige projektgrupper. Ved at sammenligne de enkelte deltageres Belbin profil på tværs af teams er jeg blevet klar over, at visse mønstre gentager sig for de enkelte faglige grupper, som feks. udviklere, testere, projektledere etc.

Jeg vil her omtale de mønstre, jeg har kunnet se for fire forskellige faggrupper: Udviklere, Projektledere, Testere og Test Managers. Da alle personer i disse grupper er deltagere i udviklingsprojekter, er det naturligt, at Implementer rollen (den udførende) optræder som den mest foretrukne rolle i alle fire grupper.

For både Udviklere og Testere er den næstmest foretrukne rolle: Team Worker (den understøttende). Denne rolle er imidlertid ikke en særlig hyppigt foretrukken rolle for de to manager grupper. I stedet har de to manager grupper begge som den næstmest foretrukne rolle: Shaper (den fremaddrivende), hvilket ikke er en særlig foretrukken rolle blandt Udviklere og kun i nogen grad foretrukken af Testere.

Udvikleres tredjemest foretrukne rolle er: Plant (den ideskabende), hvilket er den mindst hyppigt foretrukne blandt deres Projektledere. Omvendt er Projektlederes tredjemest foretrukne rolle: Resource Investigator (den udadvendt opsøgende), hvilket er Udvikleres mindst hyppigt foretrukne rolle, og en af de mindst hyppigt foretrukne roller hos Testere.

Testere har som tredjemest foretrukken rolle: Completer Finisher (den perfektionerende), hvilket er den mindst hyppigt foretrukne rolle blandt Test Managers, næstmindst foretrukken blandt Projektledere, og iøvrigt en ikke særlig hyppigt foretrukken rolle hos Udviklere.

Bemærk at ingen af grupperne særlig hyppigt foretrækker Monitor Evaluator rollen (den køligt vurderende). Det har en femte faggruppe som sin mest hyppigt foretrukne rolle: Kvalitetsmedarbejderne i organisationen.

Ovenstående sammenligning har taget udgangspunkt i den oprindelige 8 rollers Belbin model, hvor Specialist rollen ikke fandtes. Det er naturligvis uklart hvilken indflydelse Specialist rollen vil have på ovenstående observationer.

Konklusionen på ovenstående er helt klar: Alle fire faggrupper er nødvendige for gennemførelse af et projekt til succes, og at der helt naturligt kan opstå en række konflikter fordi de fire grupper har forskellige præferencer. Korrekt gennemført team building er derfor vigtigt for at undgå problemer og i stedet få succes.

Retur til toppen af siden.

Personlig indflydelse

Min mangeårige erfaring med at arbejde med procesforbedringer i virksomheder har lært mig, at processer og menneskers samspil spiller langt mindre rolle i de daglige lederes bevidsthed - både hos den enkelte projektleder og højere op i ledelseshierarkiet. Derfor har man som procesansvarlig ikke mulighed for at få sine projekter gennemført ved brug af sædvanlige teknikker, som baserer sig på, at man har magt over sit projekts deltagere. I stedet er det vigtigt som procesleder at beherske teknikker, som kan skaffe resultater gennem indflydelse.

Bent Adsersen og jeg har sammensat vore erfaringer fra et liv som proceskonsulenter med teknikker fra Belbin og Satir til et interaktivt forløb på en heldags workshop med titlen: "Increasing Your Influence in the Organisation" [2]. På workshoppen får deltagerne lejlighed til at arbejde med teknikker som kan påvirke deres indflydelse i resten af virksomheden. Workshoppen blev første gang afholdt på EuroSTAR 2000 i København, og gentaget på EuroSPI 2001 i Limerick.

Testeres position på udviklingsprojekter (og i virksomheden) minder meget om procesmedarbejderes. Derfor kan et andet eksempel på hvordan man kan skaffe sig indflydelse på være af interesse. Brian Marick har skrevet et lærerigt indlæg [3] om, hvordan testere kan arbejde effektivt sammen med udviklere på et projekt.

Retur til toppen af siden.

Seminarer og Præsentationer

Jeg afholder præsentationer over Belbin team rolle konceptet [1] af en varighed fra 45 minutter til 2 timer afhængig af behovet, samt faciliterer team building aktiviteter, hvor teamets samspil afdækkes gennem brug af Belbins roller.

Bent Adsersen og jeg afholder desuden en heldags workshop med titlen: "Increasing Your Influence in the Organisation" [2]. Workshoppen er designet til at blive afholdt i forbindelse med offentlige konferencer eller seminarer, men kan også anvendes ved faglige arrangementer i testgrupper, proces- og kvalitetsafdelinger i en virksomhed.

Retur til toppen af siden.


Home Page -
Hjemmeside - mail@ottovinter.dk